top of page

Η ομάδα της
Ad Hoc Legal - Υποκατάστημα

Δημήτριος Πουλάκος

Δημήτριος Πουλάκος

Partner

Δέσποινα Λέπουρα

​Δέσποινα Λέπουρα

Δήμητρα Χονδραλή

Δήμητρα Χονδραλή

Δημήτριος Πουλάκος

Dimitris

Ο Δημήτρης Πουλάκος είναι δικηγόρος με 20ετή πείρα σε ζητήματα φορολογικού και οικονομικού ποινικού δικαίου και έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και θέματα του ασφαλιστικού κλάδου. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε ιδιωτικές εταιρείες, που είχαν ως αντικείμενο τα ανωτέρω, και διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης την περίοδο 2008 – 2011.  

 

Η εμπειρία του καλύπτει, με υψηλότατα επίπεδα επιτυχίας, τόσο τη συμβουλευτική παροχή υπηρεσίας όσο και την εκπροσώπηση των πελατών του ενώπιον των φορολογικών αρχών και Δικαστηρίων. Έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς πλήθος υποθέσεων, που άπτονται του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, εκπροσωπώντας τόσο την επιχείρηση, όσο και τους διοικητές νομικών προσώπων, τους επιχειρηματίες και όποιο άλλο συνευθυνόμενο κατά το νόμο πρόσωπο, σε υποθέσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, καταδολίευσης δανειστών, φοροδιαφυγής (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια), νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, τέλεσης εγκλημάτων που προβλέπονται από τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, παράβασης διατάξεων αγορανομικής νομοθεσίας κ.α.

 

Έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά  υπέρ των πελατών του πιστωτικές κρίσεις και  την διαχείριση οφειλών προς τις τράπεζες, εστιάζοντας στην προστασία της επιχείρησης από την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, προστατεύοντας δικαστικά τόσο την επιχείρηση αλλά και τους εγγυητές (από την καταγγελία της τραπεζικής πίστωσης και την έκδοση διαταγής πληρωμής έως και την αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης). Η πολυετής εμπειρία του και ενασχόλησή του με το Τραπεζικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου (δίκαιο αξιογράφων, διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κλπ.), του έχει δώσει τη δυνατότητα εξασφάλισης για τους πελάτες του σημαντικών λύσεων (τόσο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης όσο και μέσω δικαστικών ενεργειών).

Δέσποινα Λέπουρα

Lepoura

Η Δέσποινα Λέπουρα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (Κύπρου) καθώς και του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής). Ασχολείται με ζητήματα αστικού, κληρονομικού και ποινικού δικαίου, σε συμβουλευτικό επίπεδο αλλά και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. 

 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού δικαίου και δικαίου προστασίας δανειοληπτών, ενώ έχει πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή της σε θέματα Financial Accounting Epsilon Net – Εξετάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 


Ενδεικτικά, το αντικείμενο ενασχόλησής της περιλαμβάνει τη σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, σχεδιασμός για την επιλογή εταιρικού τύπου, εταιρικές συμβάσεις κ.α. Επίσης, τη  χρηματοδότηση εταιρειών, τραπεζικά δάνεια, αναπτυξιακοί νόμοι, ομολογιακά δάνεια κ.α. Έχει ασχοληθεί εντατικά με μισθώσεις (καταγγελία, αγωγές μείωσης μισθωμάτων, απόδοση μισθίων κ.α.) αλλά και χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και είναι γνώστρια του αντικειμένου των εταιρικών μετασχηματισμών (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξαγορές κ.α.). Γνωρίζει και εφαρμόζει το δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κ.τλ.), ενώ παρέχει συμβουλές και εκπροσωπεί δικαστικά υποθέσεις εμπορικού δικαίου (συμβάσεις διανομής, αντιπροσωπείας, έργου, παροχής υπηρεσιών, μίσθωσης, πίστωσης κ.α.).Έχει, επίσης, εκτενή εμπειρία στην έκδοση εκτελεστών τίτλων (Διαταγή πληρωμής ή Απόφασης, έκδοση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου) και την προστασία της είσπραξης της απαίτησης της εταιρείας με δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (συντηρητικά ή αναγκαστικά), όπως κατάσχεση λογαριασμών και λοιπών απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων, κατάσχεση κινητών και ακινήτων, κατάσχεση εταιρικών μεριδίων, μετοχών, αξιογράφων, κ.ο.κ.

Δήμητρα Χονδραλή

Dimitra

Η Δήμητρα Χονδραλή είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης πτυχιούχος του προγράμματος Ειδικής Αγωγής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

bottom of page